Clock
ma-vrij 9:00 - 17:00
Paper plane
welkom@wincacademy.nl
Phone
+31 88 16 60 316
Winc Academy B.V.

Algemene- & Opleidingsvoorwaarden

Smiling man looking into the camera with a laptop in front of him

Winc Academy hanteert de Algemene Voorwaarden van de NRTO aangevuld met onderstaande Opleidingsvoorwaarden.

Artikel 1. DEFINITIES

1. Dienst(en): Het geven van onderwijs, opleiding en/of training en/of de levering van lesmateriaal en/of het aanbieden van (deel)examens en/of een EVC-traject en/of een andere vorm van beoordeling.

2. Intellectuele Eigendomsrechten: rechten (van intellectuele eigendom) waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten, databankrechten, domeinnamen, handelsnaam rechten, merkrechten, modelrechten, naburige rechten, octrooirechten, alsmede rechten op knowhow.

3. Kantooruren: de tijd van 9:00 tot 17:00 uur (Nederlandse tijd) op maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van officiële Nederlandse feestdagen en op dagen waarvan Winc vooraf heeft aangegeven gesloten te zijn.

4. Winc: Winc Academy B.V. gevestigd aan de Reinaert de Vosstraat 27 te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73031178.

5. Materialen: alle materialen voor de Opleiding, opdrachten, trainingen, casussen, websites,(web)applicaties, huisstijlen, logo’s, folders, brochures, leaflets, belettering, advertenties, marketing- en/of communicatieplannen, concepten, afbeeldingen, teksten, schetsen, documentatie, adviezen, rapporten en (andere) voortbrengselen van de geest, alsmede voorbereidend materiaal daarvan en de gegevensdragers waarop deze materialen zich bevinden.

6. Opleiding: de door Winc aan Student op grond van de Overeenkomst geleverde opleiding.

7. Opleidingsvoorwaarden: onderhavige opleidingsvoorwaarden.

8. Overeenkomst: de afspraken tussen Winc en Student op grond waarvan Winc de Dienst zal (doen) leveren aan Student.

9. Partij(en): Winc en Student tezamen of afzonderlijk.

10. Schriftelijk: onderschriftelijk valt in de Opleidingsvoorwaarden naast op schrift gesteld ook communicatie per e-mail mits de identiteit van de afzender en integriteit van de inhoud voldoende vaststaat.

11. Student: de natuurlijke persoon met wie Winc de Overeenkomst sluit.

12. Studentdata: alle door Student voor de Opleiding aan Winc toegezondenen opgeslagen Materialen, data en gegevens.

13. VertrouwelijkeInformatie: niet-publieke informatie die gerelateerd is aan Winc en informatie waarvan Winc aangeeft dat deze informatie vertrouwelijk is, of die, naar de aard van de informatie of onder de omstandigheden waaronder de bekendmaking plaatsvindt, als vertrouwelijk dient te worden behandeld.

14. Website: website van Winc, bereikbaar via het domein www.wincacademy.nl, dan wel bijbehorende subdomeinen.

Artikel 2. OVEREENKOMST: TOEPASSELIJKHEID EN INTERPRETATIE

1. De Opleidingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Winc, de uitvoering van werkzaamheden door of uit naam van Winc en de uitvoering van (toekomstige) Overeenkomsten.

2. Afwijkingen en aanvullingen van de Opleidingsvoorwaarden zijn enkel geldig indien deze Schriftelijk tussen Partijen zijn overeengekomen.

3. Indien enige bepaling uit de Overeenkomst nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven. Partijen zullen de nietige c.q. vernietigde bepalingen vervangen door nieuwe bepalingen, waarbij zoveel mogelijk het doelen de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

4. Bij eventuele tegenstrijdigheid tussen verschillende documenten geldt de volgende rangorde:

a. Aanvullende Schriftelijke en ondertekende afspraken;

b. Algemene Voorwaarden Consumenten voor Particulier Onderwijs en Opleidingen van de NRTO;

c. Opleidingsvoorwaarden.

Artikel 3. AANMELDING, REGISTRATIE EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST            

1. Om de Opleiding te kunnen volgen dient Student eenregistratie- en aanmeldingsprocedure te doorlopen.

Student garandeert zijn gegevens juist en volledig in te vullen.

2. De Overeenkomst komt tot stand door het volledig doorlopen van het (online) registratieproces.

3. Winc is gerechtigd de aanmelding van Student af te wijzen, zonder dat een motivatie daarvan verplicht is, en/of de Student te verzoeken om een intakegesprek op locatie van Winc.

4. Winc is alleen gebonden aan een, door een potentiële Student gedane, (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkende aanvaarding van een aanbod van Winc, indien Winc de afwijkende aanvaarding Schriftelijk uitdrukkelijk accepteert.

5. Na inschrijving heeft Student twee (2) weken bedenktijd. Deze bedenktijd komt te vervallen als eerste lesmoment is geweest.

Artikel 4. DUUR EN EINDE VAN DE OVEREENKOMST

1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij Partijen anders overeenkomen.

2. Wanneer de Opleiding voltooid en betaald is, eindigt de Overeenkomst van rechtswege.

3. Opzegging van de Overeenkomst door Student dient Schriftelijk te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand.  

4. De beëindiging van de Overeenkomst leidt niet tot verval van enige betalingsverplichting van Student.

Artikel 5. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

1. Nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen, zal Winc starten met de uitvoering van de Overeenkomst en Student op de hoogte brengen van de start en voortgang van de Opleiding.

2. De Opleiding wordt ‘remote’ (op afstand) geleverd door Winc en de begeleiding door de docenten vindt plaats tijdens Kantooruren.

3. Student zal aan Winc alle ondersteuning bieden die nodig en wenselijk is om een juiste en tijdige levering van de Diensten mogelijk te maken. In ieder geval zal Student:

a. aan Winc alle gegevens en andere informatie verstrekken waarvan Winc aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan Student redelijkerwijs moet begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voorde uitvoering van de Overeenkomst; en

b. zich inspannen om de deelname aan de Opleiding een succes te maken en het opleidingsprogramma te voltooien. In het bijzonder zal de Student beschikking over geschikte hardware en software om de opleiding te kunnen volgen en opdrachten, instructies en huiswerk naar beste vermogen opvolgen en maken.

4. Winc heeft het recht om derden in te schakelen bij de uitvoering van de Overeenkomst. Eventuele hiermee verband houdende kosten komen alleen voor rekening van Student als dat vooraf is overeengekomen.

5. Indien Student bij de Opleiding gebruik dient te maken van de Materialen, producten en/of diensten (zoals Slack of Udemy) van derden stelt Winc Student daarover onverwijld op de hoogte en verstrekt hij, voor zover deze van toepassing zijn, aan Student de voorwaarden van de betreffende derde(n).


Artikel 6. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

1. In het kader van de Opleiding en uitvoering van de Overeenkomst verstrekt Winc Student toegang tot bepaalde Materialen. Alle Intellectuele Eigendomsrechten die rusten op de Materialen, de Dienst en de Opleiding berusten en blijven berusten bij Winc of diens licentiegevers.

2. Student krijgt een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar recht om de Materialen in de Dienst en Opleiding te gebruiken voor de duur van maximaal 2 jaar en in overeenstemming met de voorwaarden die in de Overeenkomst zijn vastgelegd.

3. Indien Student 90 dagen geen gebruikmaakt van de Materialen in de Dienst en Opleiding, dan vervalt de toegang tot deze Materialen. Winc zal Student hiervan tijdig op de hoogte brengen, waarna Student 14 dagen de tijd heeft om te reageren. Zonder tegenbericht vervalt de toegang van Student tot de Materialen.

4. Winc kan (technische) maatregelen nemen ter bescherming van Materialen. Indien Winc dergelijke beveiligingsmaatregelen heeft genomen, is het Student niet toegestaan om deze beveiliging te ontwijken of te verwijderen.

5. Het is Student niet toegestaan om enige aanduiding van Intellectuele Eigendomsrechten uit de Materialen en Dienst te verwijderen of aan te passen. Het is tevens niet toegestaan om aanduidingen omtrent het vertrouwelijke karakter uit de Diensten te verwijderen.

6. Alle Intellectuele Eigendomsrechten die rusten op de Studentdata of andere door Student aangeleverde Materialen blijven berusten bij Student. Student garandeert dat de aangeleverde Studentdata en Materialen geen inbreuk maken oprechten van derden.

7. Alle Studentdata blijft eigendom van Student. Winc zal geen eigendomsaanspraken doen op de Studentdata.

8. Student verstrekt aan Winc een niet-overdraagbare en enkelvoor zover nodig voor de uitvoering van de Overeenkomst sublicentieerbare licentie om de Studentdata te gebruiken voor de duur van de Overeenkomst, voorzover dat nodig is voor de levering van de Diensten.

9. Student verstrekt aan Winc tevens een niet-overdraagbare en onbeperkte licentie om geanonimiseerde Studentdata te analyseren en in te zetten voor verbetering van de Dienst.

10. Indien Student in het kader van de Opleiding Materialen ontwikkelt, verstrekt de Student Winc voor deze Materialen een niet-exclusieve, on-herroepbare en eeuwigdurende licentie om deze te gebruiken voor commerciële-en promotionele doeleinden.

Artikel 7. STUDENT HELPDESK

1. Winc zal een redelijk niveau van ondersteuning bieden aan Student met betrekking tot vragen over de Opleiding en de Dienst. Winc kan contactpersonen aanwijzen waaraan Student ondersteuning van kan vragen in het kader van Opleiding-inhoudelijke vragen.

2. De ondersteuning zoals omschreven in de vorige bepaling wordt aangeboden via een helpdesk die tijdens Kantooruren zowel telefonisch als per e-mail bereikbaar is. Buiten Kantooruren is geen ondersteuning mogelijk.
3. De ondersteuning zoals omschreven in bepaling 1 van dit artikel is geldig vanaf de start van de Opleiding, totdat de Student de Opleiding heeft afgerond of maximaal 2 jaar na de startdatum.

4. De contactgegevens van Winc staan vermeld op de Website.

Artikel 8. GEHEIMHOUDING

1. De inhoud van de Opleiding is in ieder geval VertrouwelijkeInformatie.

2. Student zal Vertrouwelijke Informatie strikt geheimhouden en slechts gebruiken voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 9. AANSPRAKELIJKHEID EN OVERMACHT

1. Behoudens het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Winc, is de aansprakelijkheid van Winc voor schade als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, een onrechtmatige daad of anderszins, per gebeurtenis (waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis) beperkt tot de vergoeding zoals door Student betaald voor de Diensten voorafgaande aan het ontstaan van de schade.

2. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Student de schade binnen een redelijke termijn na het bekend worden daarmee Schriftelijk bij Winc meldt.

3. Student vrijwaart Winc voor enige aanspraken van derden die voortvloeien uit een schending van de Overeenkomst door Student.

4. De toepassing van artikel 6:271 e.v. Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.

5. Geen Partij kan tot nakoming van enige verplichting uit de Overeenkomst worden gehouden, indien nakoming is verhinderd als gevolg van overmacht. Indien volgens een Partij sprake is van een overmachtssituatie zal zijde andere Partij hierover zo spoedig mogelijk Schriftelijk in kennis stellen. Indien een overmachtssituatie langer dan negentig (90) dagen heeft geduurd, hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst per direct Schriftelijk op te zeggen, zonder dat hierbij enige verplichting tot ongedaanmaking ontstaat.

Artikel 10. VERGOEDING EN BETALING

1. Betaling van de Dienst en Opleiding vindt plaats vóór het moment dat de opleiding van start gaat.

2. In overleg kan de Dienst en de Opleiding ook in drie gelijke maandelijkse termijnen betaald worden.

Artikel 11. WIJZIGING VAN DE OPLEIDINGSVOORWAARDEN

1. Winc behoudt zich het recht voor de Opleidingsvoorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen, ook ten aanzien van reeds bestaande Overeenkomsten. Contractuele wijzigingen gelden ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van dertig (30) dagen nabekendmaking van de wijziging per elektronische berichtgeving.

2. Indien de Student niet akkoord wenst te gaan met de wijzigingen, kan Student de Overeenkomst opzeggen, op voorwaarde dat de mededeling daartoe door Winc is ontvangen vóór de datum waarop de wijziging ingaat. Indien Winc na deze mededeling aangeeft dat de bedoelde wijziging niet voor Student in werking zal treden, heeft Student geen recht meer op opzegging zoals bedoeld in dit artikel.

3. Wijzigingen van ondergeschikt belang, wijzigingen op grondvan de wet en wijzigingen in het voordeel van Student, kunnen te allen tijde eenzijdig door Winc worden doorgevoerd zonder recht op opzegging voor Student.

Artikel 12. VARIA

1. Nederlands recht is van toepassing, voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven.

2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met deze Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waarin Winc gevestigd is.

Vragen over de opleidingsvoorwaarden?

Stuur een mail naar welkom@wincacademy.nl of bel +31 88 16 60 316.
Maak een belafspraak
Dark blue arrow pointing right