Clock
ma-vrij 9:00 - 17:00
Paper plane
welkom@wincacademy.nl
Phone
+31 88 16 60 316
Doe je vooraanmelding voor het STAP-budget: de volgende ronde is op 28 februari
Winc Academy B.V.

Algemene- & Opleidingsvoorwaarden

Smiling man looking into the camera with a laptop in front of him

Winc Academy hanteert de Algemene Voorwaarden van de NRTO aangevuld met onderstaande Opleidingsvoorwaarden.

Artikel 1. DEFINITIES

1. Dienst(en): Het geven van onderwijs, opleiding en/of training en/of de levering van lesmateriaal en/of het aanbieden van (deel)examens en/of een EVC-traject en/of een andere vorm van beoordeling.

2. Intellectuele Eigendomsrechten: rechten (van intellectuele eigendom) waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten, databankrechten, domeinnamen, handelsnaamrechten, merkrechten, modelrechten, naburige rechten, octrooirechten, alsmede rechten op knowhow.

3. Kantooruren: de tijd van 9:00 tot 17:00 uur (Nederlandse tijd) op maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van officiële Nederlandse feestdagen en op dagen waarvan Winc vooraf heeft aangegeven gesloten te zijn.

4. Winc: Winc Academy B.V. gevestigd aan de James Wattstraat 77L, met postcode 1097DL te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73031178. Het BTW nummer is BTW 8593.27.401.

5. Baan: omvat zowel 1) actief zijn als ZZP’er, als 2) een betaalde dienstbetrekking bij een werkgever voor gemiddeld minstens 24 uur per week, met een verwacht gemiddeld full-time equivalent bruto inkomen van tenminste 20% boven het minimumloon, ongeacht de sector, rol en beroepsgroep. Beide zowel binnen als buiten de IT.

6. Lesgeld: Het bedrag dat verschuldigd of betaald is aan Winc voor het volgen van de Opleiding. Eventuele bijkomende kosten zoals rente op een studielening, studiematerialen, of andere zaken, vallen expliciet niet onder het Lesgeld.

7. Materialen: alle materialen voor de Opleiding, opdrachten, trainingen, casussen, websites, (web)applicaties, huisstijlen, logo’s, folders, brochures, leaflets, belettering, advertenties, marketing- en/of communicatieplannen, concepten, afbeeldingen, teksten, schetsen, documentatie, adviezen, rapporten en (andere) voortbrengselen van de geest, alsmede voorbereidend materiaal daarvan en de gegevensdragers waarop deze materialen zich bevinden.

8. Opleiding: de door Winc aan Student op grond van de Overeenkomst geleverde opleiding.

9. Opleidingsvoorwaarden: onderhavige opleidingsvoorwaarden.

10. Overeenkomst: de afspraken tussen Winc en Student op grond waarvan Winc de Dienst zal (doen) leveren aan Student.

11. Partij(en): Winc en Student tezamen of afzonderlijk.

12. Lesgeld: Het bedrag dat verschuldigd of betaald is aan Winc voor het volgen van de Opleiding. Eventuele bijkomende kosten zoals rente op een studielening, studiematerialen, of andere zaken, vallen expliciet niet onder het Lesgeld.

13. Schriftelijk: onder schriftelijk valt in de Opleidingsvoorwaarden naast op schrift gesteld ook communicatie per e-mail mits de identiteit van de afzender en integriteit van de inhoud voldoende vaststaat.

14. Sollicitatie Contactmoment: het insturen van een sollicitatie voor een Relevante vacature ( bestaande uit op een Relevante vacature toegespitste CV en Motivatiebrief), of een sollicitatiegesprek voor een Relevante vacature. Hierbij tellen er maximaal 4 unieke Sollicitatie Contactmomenten per werkgever, waarvan maximaal 1 ingestuurde sollicitatie en 3 sollicitatiegesprekken.

15. Student: de natuurlijke persoon met wie Winc de Overeenkomst sluit.

16. Studentdata: alle door Student voor de Opleiding aan Winc toegezonden en opgeslagen Materialen, data en gegevens.

17. Terugbetalingsbedrag: 75% van het Lesgeld, minus eventuele toegepaste kortingen of nog niet voldane betalingen. Het Terugbetalingsbedrag zal nooit hoger zijn dan 75% van het daadwerkelijk betaalde Lesgeld door Student aan Winc voor de betreffende Opleiding.

18. Vertrouwelijke Informatie: niet-publieke informatie die gerelateerd is aan Winc en informatie waarvan Winc aangeeft dat deze informatie vertrouwelijk is, of die, naar de aard van de informatie of onder de omstandigheden waaronder de bekendmaking plaatsvindt, als vertrouwelijk dient te worden behandeld.

19. Website: website van Winc, bereikbaar via het domein www.wincacademy.nl, dan wel bijbehorende subdomeinen.

20. Zoekperiode: een periode van 6 maanden, startend op de dag nadat Student zowel de Opleiding als de Sollicitatietraining heeft afgerond.

Artikel 2. OVEREENKOMST: TOEPASSELIJKHEID EN INTERPRETATIE

1. De Opleidingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Winc, de uitvoering van werkzaamheden door of uit naam van Winc en de uitvoering van (toekomstige) Overeenkomsten.

2. Afwijkingen en aanvullingen van de Opleidingsvoorwaarden zijn enkel geldig indien deze Schriftelijk tussen Partijen zijn overeengekomen.

3. Indien enige bepaling uit de Overeenkomst nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven. Partijen zullen de nietige c.q. vernietigde bepalingen vervangen door nieuwe bepalingen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

4. Bij eventuele tegenstrijdigheid tussen verschillende documenten geldt de volgende rangorde:

4a. Aanvullende Schriftelijke en ondertekende afspraken;

4b. Algemene Voorwaarden Consumenten voor Particulier Onderwijs en Opleidingen van de NRTO;

4c. Opleidingsvoorwaarden.

Artikel 3. AANMELDING, REGISTRATIE EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST  

1. Om de Opleiding te kunnen volgen dient Student een registratie- en aanmeldingsprocedure te doorlopen.

2. Student garandeert zijn gegevens juist en volledig in te vullen.

3. De Overeenkomst komt tot stand door het volledig doorlopen van het (online) registratieproces.

4. Winc is gerechtigd de aanmelding van Student af te wijzen, zonder dat een motivatie daarvan verplicht is, en/of de Student te verzoeken om een intakegesprek op locatie van Winc.

5. Winc is alleen gebonden aan een, door een potentiele Student gedane, (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkende aanvaarding van een aanbod van Winc, indien Winc de afwijkende aanvaarding Schriftelijk uitdrukkelijk accepteert.

6. Na inschrijving heeft Student 2 weken bedenktijd. Deze bedenktijd komt te vervallen als eerste lesmoment is geweest

Artikel 4. DUUR EN EINDE VAN DE OVEREENKOMST

1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor een maximale duur per opleiding tenzij Partijen anders overeenkomen.

2. De maximale duur per Opleiding is:

 a. 12 maanden voor de Full-stack opleiding

 b. 8 maanden voor de Front-end, Back-end en Data Analytics met Python       opleidingen

  c. 5 maanden voor de Digital Marketing en Salesforce CRM Consultant opleidingen

  d. 4 maanden voor de Web Development en Data Analytics met PowerBI        opleidingen

  e. 2 maanden voor de Search Engine Optimization with Copywriting,
     UX Design with Figma en Data Driven Marketing opleidingen

  f. 1 maand voor de Cybersecurity for Everyone, Agile Project Management, Social      Media Marketing, Marketing Automation with Zapier en Online Advertising      opleidingen

3. De maximale duur kan in overleg met Winc en met geldige reden worden verlengd.

4. Wanneer de Opleiding voltooid en betaald is, danwel wanneer de duur is verstreken, eindigt de Overeenkomst van rechtswege.

5. Opzegging van de Overeenkomst door Student dient Schriftelijk te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

6. De beëindiging van de Overeenkomst leidt niet tot verval van enige betalingsverplichting van Student.

Artikel 5. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

1. Nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen, zal Winc starten met de uitvoering van de Overeenkomst en Student op de hoogte brengen van de start en voortgang van de Opleiding.

2. De Opleiding wordt ‘remote’ (op afstand) geleverd door Winc en de begeleiding door de docenten vindt plaats tijdens Kantooruren.

3. Student zal aan Winc alle ondersteuning bieden die nodig en wenselijk is om een juiste en tijdige levering van de Diensten mogelijk te maken. In ieder geval zal Student:

3a. aan Winc alle gegevens en andere informatie verstrekken waarvan Winc aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan Student redelijkerwijs moet begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst; en

3b. zich inspannen om de deelname aan de Opleiding een succes te maken en het opleidingsprogramma te voltooien. In het bijzonder zal de Student beschikking over geschikte hardware en software om de opleiding te kunnen volgen en opdrachten, instructies en huiswerk naar beste vermogen opvolgen en maken.

4. Winc heeft het recht om derden in te schakelen bij de uitvoering van de Overeenkomst. Eventuele hiermee verband houdende kosten komen alleen voor rekening van Student als dat vooraf is overeengekomen.

5. Indien Student bij de Opleiding gebruik dient te maken van de Materialen, producten en/of diensten (zoals Slack of Udemy) van derden stelt Winc Student daarover onverwijld op de hoogte en verstrekt hij, voor zover deze van toepassing zijn, aan Student de voorwaarden van de betreffende derde(n).

Artikel 6. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

1. In het kader van de Opleiding en uitvoering van de Overeenkomst verstrekt Winc Student toegang tot bepaalde Materialen. Alle Intellectuele Eigendomsrechten die rusten op de Materialen, de Dienst en de Opleiding berusten en blijven berusten bij Winc of diens licentiegevers.

2. Student krijgt een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar recht om de Materialen in de Dienst en Opleiding te gebruiken voor de duur van de Overeenkomst en in overeenstemming met de voorwaarden die in de Overeenkomst zijn vastgelegd.

3. Indien Student 90 dagen geen gebruikmaakt van de Materialen in de Dienst en Opleiding, dan vervalt de toegang tot deze Materialen. Winc zal Student hiervan tijdig op de hoogte brengen, waarna Student 14 dagen de tijd heeft om te reageren. Zonder tegenbericht vervalt de toegang van Student tot de Materialen.

4. Winc kan (technische) maatregelen nemen ter bescherming van Materialen. Indien Winc dergelijke beveiligingsmaatregelen heeft genomen, is het Student niet toegestaan om deze beveiliging te ontwijken of te verwijderen.

5. Het is Student niet toegestaan om enige aanduiding van Intellectuele Eigendomsrechten uit de Materialen en Dienst te verwijderen of aan te passen. Het is tevens niet toegestaan om aanduidingen omtrent het vertrouwelijke karakter uit de Diensten te verwijderen.

6. Alle Intellectuele Eigendomsrechten die rusten op de Studentdata of andere door Student aangeleverde Materialen blijven berusten bij Student. Student garandeert dat de aangeleverde Studentdata en Materialen geen inbreuk maken op rechten van derden.

7. Alle Studentdata blijft eigendom van Student. Winc zal geen eigendomsaanspraken doen op de Studentdata.

8. Student verstrekt aan Winc een niet-overdraagbare en enkel voor zover nodig voor de uitvoering van de Overeenkomst sublicentieerbare licentie om de Studentdata te gebruiken voor de duur van de Overeenkomst, voor zover dat nodig is voor de levering van de Diensten.

9. Student verstrekt aan Winc tevens een niet-overdraagbare en onbeperkte licentie om geanonimiseerde Studentdata te analyseren en in te zetten voor verbetering van de Dienst.

10. Indien Student in het kader van de Opleiding Materialen ontwikkelt, verstrekt de Student Winc voor deze Materialen een niet-exclusieve, on-herroepbare en eeuwigdurende licentie om deze te gebruiken voor commerciële- en promotionele doeleinden.

Artikel 7. STUDENT HELPDESK

1. Winc zal een redelijk niveau van ondersteuning bieden aan Student met betrekking tot vragen over de Opleiding en de Dienst. Winc kan contactpersonen aanwijzen waaraan Student ondersteuning van kan vragen in het kader van Opleiding-inhoudelijke vragen.

2. De ondersteuning zoals omschreven in de vorige bepaling wordt aangeboden via een helpdesk die tijdens Kantooruren zowel telefonisch als per e-mail bereikbaar is. Buiten Kantooruren is geen ondersteuning mogelijk.

3. De ondersteuning zoals omschreven in bepaling 1 van dit artikel is geldig vanaf de start van de Opleiding, totdat de Student de Opleiding heeft afgerond of maximaal voor de duur van deze Overeenkomst.

4. De contactgegevens van Winc staan vermeld op de Website.

Artikel 8. Baan of geld terug-garantie

1. Winc biedt Studenten die zich na 8 september 2021 en voor 19 april 2022 ingeschreven voor de Opleiding een baan of geld terug-garantie. Indien de Student na het voltooien van de Opleiding en na afloop van de Zoekperiode geen Baan heeft, dan heeft de Student recht op het Terugbetalingsbedrag. Daarbij gelden de voorwaarden die beschreven zijn in dit Artikel. Indien aan een of meerdere van deze voorwaarden niet wordt voldaan, vervalt het recht op de Baan of geld terug-garantie en dus het Terugbetalingsbedrag.

2. De Student heeft HBO werk- en denkniveau, aangetoond doordat:

2a. De Student in het verleden een diploma heeft behaald aan een door het NVAO erkende hogeschool of universiteit in Nederland, of een middelbare schoolopleiding op Havo of VWO niveau succesvol heeft afgerond

2b. De Student in een toelatingstest van Winc het vereiste niveau heeft behaald

3. De Student heeft een Opleiding met Baangarantie afgerond. Daarbij hoort:

3a. De baangarantie is alleen van toepassing op de Opleidingen Full-stack Development, Back-end-Development en Data Analytics met Python.

3b. De Student heeft zich na 8 september 2021 en voor 19 april 2022 ingeschreven voor de Opleiding en heeft deze volledig en met goed resultaat afgerond. Student is in bezit van een geldig Certificaat van Afronding van Winc.

3c. De Student heeft de opleiding binnen de nominale tijd afgerond (de afrondingstermijn). Voor de Back-end Development opleiding geldt een afrondingstermijn van maximaal zes maanden vanaf het moment dat de Student de inloggegevens voor de leeromgeving heeft ontvangen. Voor de Full-stack Development opleiding geldt een afrondingstermijn van maximaal twaalf maanden. Voor de Data Analytics met Python opleiding geldt een afrondingstermijn van maximaal acht maanden.

3d. De Student heeft ook de Sollicitatietraining volledig en met goed resultaat afgerond, binnen een termijn van 4 weken na afronding van de opleiding Full-stack Development, Back-end Development of Data Analytics met Python.

4. De Student heeft de opleidingskosten zelf betaald. De Student heeft geen openstaande of toekomstige betalingen uitstaan bij Winc. De Baangarantie is niet van toepassing op opleidingen die bekostigd zijn via derden, waaronder maar niet beperkt tot bekostiging door de overheid, semi-publieke instellingen en werkgevers.

5. De Student is zonder beperkingen beschikbaar voor werk in Nederland

5a. De Student moet minimaal 18 jaar oud zijn, de Engelse taal beheersen op niveau B2 zoals gespecificeerd in the Common European Framework of Reference for Languages en spreekt en schrijft vloeiend Nederlands

5b. De Student is gerechtigd tot werken in Nederland en beschikt daarvoor de geldige documentatie, zonder enige beperkingen.

5c. De Student is niet (deels) arbeidsongeschikt verklaard en heeft geen WAO, WIA, WGA, IVA, of Wajong uitkering, en heeft ook niet voor langer dan vijf jaar een WW- of bijstandsuitkering ontvangen

5d. De Student beschikt niet over een strafblad en is geen Verklaring Omtrent het Gedrag geweigerd

6. De Student staat open voor Relevante vacatures, en accepteert Baan aanbiedingen

6a. De Student is bereid om zowel een Baan op locatie als een Baan op afstand (online/remote) aan te nemen, en solliciteert hier dan ook op

6b. De Student is woonachtig in Nederland en bereid om een baan aan te nemen binnen een straal van 100 kilometer van het woonadres inclusief in omliggende landen die binnen deze straal vallen

6c. De Student heeft geen aanbod op een Baan afgewezen

6d. Indien Student tijdens de Opleiding of tijdens de Zoekperiode in een nieuwe Baan gestart is, heeft Student geen ontslag genomen (ook niet middels een vaststellingsovereenkomst, tenzij dit als onderdeel van een reorganisatie gebeurde).

6e. Als de Student ZZP’er is of is geworden wordt dit gezien als Baan en wordt deze Student dus uitgesloten van de baangarantie.

6f. De Student is beschikbaar voor ten minste 32 uur per week, en is bereid flexibele uren te werken

7. De Student gaat goed voorbereid aan de slag met solliciteren:

7a. De Student neemt de adviezen uit de Sollicitatietraining van Winc ter harte en volgt deze ook snel op.

7b. De Student heeft een LinkedIn profiel en een CV, dat volledig is geüpdatet met daarop alle relevante werkervaring, studies, profielschets, en de nieuwe behaalde vaardigheden vanuit de Winc Opleiding

7c. De Student heeft een goede motivatiebrief en past deze voor iedere sollicitatie aan de vacature aan

7d. De Student heeft een portfolio met relevant werk ter ondersteuning van de sollicitaties

7e. De Student heeft tijdens de Sollicitatietraining feedback gevraagd en gekregen van Winc op zijn/haar CV, motivatiebrief, LinkedIn profiel, en portfolio. Eventuele tips en aanwijzingen vanuit Winc ter verbetering van deze materialen, worden snel en adequaat doorgevoerd door de Student.

8. De Student doet alles wat redelijkerwijs verwacht mag worden, om de kans op een Baan te verhogen.

8a. De Student heeft gedurende de Zoekperiode actief gesolliciteerd, bestaande uit tenminste drie Sollicitatie Contactmomenten per week. Winc heeft het recht dit te verifiëren en Student is verplicht op verzoek ondersteunend materiaal door te sturen.

8b. De Student is verplicht om de kansen op het vinden van een geschikte baan te vergroten door op enigszins reëel passende vacatures te reageren. Dit omvat zowel banen binnen als buiten de IT, en zowel op remote banen als op banen in een straal van 100km van het woonadres.

8c. Indien Winc de Student wijst op een Relevante vacature, is Student verplicht hierop te solliciteren.

8d. De Student gedraagt zich professioneel en zet zich volledig in om in aanmerking te komen voor de Baan, de Student zal bijvoorbeeld representatief en op tijd verschijnen op een sollicitatiegesprek.

9. De Student communiceert proactief met Winc en signaleert tijdig indien hij/zij nog geen Baan heeft

9a. De Student heeft tenminste in week 4, week 10, en week 15, en week 20 van de Zoekperiode op eigen initiatief contact opgenomen met Winc om de voortgang te bespreken. Dit heeft de Student gedaan via welkom@wincacademy.nl of via 088 16 60 316.

9b. De Student reageert binnen 2 werkdagen op communicatie vanuit Winc en is beschikbaar voor overleg, feedback, of coaching indien Winc dat nodig acht. Bij uitblijven van een inhoudelijke reactie of het niet opvolgen van de aanwijzingen van Winc, vervalt de baangarantie.

9c. Indien de Zoekperiode voorbij is en Student nog altijd geen Baan heeft, heeft de Student 30 dagen om gebruik te maken van de Baan of geld terug-garantie door een verzoek tot terugbetaling te doen via welkom@wincacademy.nl. Na deze periode vervalt het recht op de Baan of geld terug-garantie.

Artikel 9. GEHEIMHOUDING

1. De inhoud van de Opleiding is in ieder geval Vertrouwelijke Informatie.

2. Student zal Vertrouwelijke Informatie strikt geheimhouden en slechts gebruiken voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 10. AANSPRAKELIJKHEID EN OVERMACHT

1. Behoudens het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Winc, is de aansprakelijkheid van Winc voor schade als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, een onrechtmatige daad of anderszins, per gebeurtenis (waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis) beperkt tot de vergoeding zoals door Student betaald voor de Diensten voorafgaande aan het ontstaan van de schade.

2. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Student de schade binnen een redelijke termijn na het bekend worden daarmee Schriftelijk bij Winc meldt.

3. Student vrijwaart Winc voor enige aanspraken van derden die voortvloeien uit een schending van de Overeenkomst door Student.

4. De toepassing van artikel 6:271 e.v. Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.

5. Geen Partij kan tot nakoming van enige verplichting uit de Overeenkomst worden gehouden, indien nakoming is verhinderd als gevolg van overmacht. Indien volgens een Partij sprake is van een overmachtssituatie zal zij de andere Partij hierover zo spoedig mogelijk Schriftelijk in kennis stellen. Indien een overmachtssituatie langer dan negentig (90) dagen heeft geduurd, hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst per direct Schriftelijk op te zeggen, zonder dat hierbij enige verplichting tot ongedaanmaking ontstaat.

Artikel 11. VERGOEDING EN BETALING

1. Betaling van de Dienst en Opleiding vindt plaats vóór het moment dat de opleiding van start gaat.

2. In overleg kan de Dienst en de Opleiding ook in maandelijkse termijnen betaald worden.

Artikel 12. WIJZIGING VAN DE OPLEIDINGSVOORWAARDEN

1. Winc behoudt zich het recht voor de Opleidingsvoorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen, ook ten aanzien van reeds bestaande Overeenkomsten. Contractuele wijzigingen gelden ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van dertig (30) dagen na bekendmaking van de wijziging per elektronische berichtgeving.

2. Indien de Student niet akkoord wenst te gaan met de wijzigingen, kan Student de Overeenkomst opzeggen, op voorwaarde dat de mededeling daartoe door Winc is ontvangen vóór de datum waarop de wijziging ingaat. Indien Winc na deze mededeling aangeeft dat de bedoelde wijziging niet voor Student in werking zal treden, heeft Student geen recht meer op opzegging zoals bedoeld in dit artikel.

3. Wijzigingen van ondergeschikt belang, wijzigingen op grond van de wet en wijzigingen in het voordeel van Student, kunnen te allen tijde eenzijdig door Winc worden doorgevoerd zonder recht op opzegging voor Student.

Artikel 13. VARIA

1. Nederlands recht is van toepassing, voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven.

2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met deze Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waarin Winc gevestigd is.

Vragen over de opleidingsvoorwaarden?

Stuur een mail naar welkom@wincacademy.nl of bel +31 (0)88 16 60 316.